Zobacz także:

Pompy ciepła

Fotowoltaika

AktualnościDotacje do Pomp Ciepła Łódź

Dotacje - Pompy Ciepła Łódź do 40%


"Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii". Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udziela pomocy finansowej dla osób fizycznych w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczonego na modernizację lub budowę nowych źródeł ciepła.

I. Nabór wniosków

Wykaz Banków - www.wfosigw.lodz.pl. , które mają zawartą z Funduszem umowę o współpracy w zakresie współfinansowania zadań objętych Programem.

Nabór wniosków -  do dnia 30 września każdego roku   wdrażania Programu (2011-2013) -data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu  lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz na dany rok.

Dotacja nie może przekroczyć  40% kosztów kwalifikowanych zadania. Kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifikowane

II. Beneficjenci

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, będące właścicielem/-ami lub użytkownikiem/-ami wieczystym/-mi nieruchomości, położonej na terenie województwa łódzkiego. W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, dofinansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, przy czym do realizacji zadania wymagana jest zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

Uwaga!
W budynkach znajdujących się w trakcie budowy, dopuszcza się wyłącznie wykonywanie, w ramach zadania objętego kredytem, nowego źródła ciepła opartego o odnawialne źródła energii, z zastrzeżeniem, iż pozwolenie na użytkowanie budynku będzie wydane nie później niż w terminie jednego roku od daty złożenia w banku wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

III. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

a) Za koszty kwalifikowane uznaje się:

•  Zakup oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń
   grzewczych tj. kotły, pompy ciepła oraz wykonaniei
   modernizację wewnętrznej instalacji c. o. i c. w .u.
   (z wyłączeniem kosztów zakupu grzejników).Koszty
   kwalifikowane za ww. prace nie mogą przekroczyć:
-  ogrzewanie olejem/gazem - 800,00 zł/kW mocy
   znamionowej,
-  ogrzewanie biomasą - 1.000,00 zł/kW mocy znamionowej,
-  ogrzewanie za pomocą  pompy ciepła - 2.000,00 zł/kW
   mocy znamionowej.
•  odwierty w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe,
•  wykonanie węzła cieplnego oraz przyłącza do miejskiej sieci
   cieplnej,
•  wykonanie instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w
   obiekcie odbiorcy gazu.

b) Za koszty niekwalifikowane uznaje się:
•  koszty opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej
   element realizowanej inwestycji, koszty wynagrodzeń
   projektantów, nadzorów, obsługi geodezyjnej,
•  koszty zakupu grzejników,
•  roboty towarzyszące inwestycji,
•  prace odtworzeniowe.

Uwaga!
Program nie przewiduje do objęcia pomocą zadań związanych z modernizacją istniejących źródeł ciepła na nowe źródła opalane węglem oraz jego pochodnymi. W ramach Programu nie uwzględnia się również wykonania i montażu instalacji kolektorów słonecznych.

IV. Warunki dofinansowania

 
a) Zadanie nie może być zakończone przed podjęciem przez
    Fundusz decyzji o przyznaniu dotacji
b) Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości
    zadania przez okres nie krótszy niż 24 miesiące
    licząc od dnia jego zakończenia;
 
c) Środki z kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału
    dotyczące kosztów kwalifikowanych wypłacane są
    bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub
    dostawcy towarów i usług, na podstawie wystawionych
    faktur lub rachunków. Bank może dokonywać
    refinansowania kosztów niekwalifikowanych na wskazane
    konto Kredytobiorcy;
d) Dotacja jest wypłacana przez Fundusz jednorazowo, na
    wskazany rachunek banku, po potwierdzeniu przez bank
    zrealizowania przez Beneficjenta zadania tj. po osiągnięciu
    efektu rzeczowego;
e) Kwota udzielonej przez Fundusz dotacji stanowi dochód
    podlegający opodatkowaniu na podstawie ustawy o
    podatku dochodowym od osób fizycznych.

V. Etapy realizacji dofinansowania

1. Zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, a w tym
    wykonanie projektu inwestycji, zgłoszenie zamiaru
    wykonania robót budowlanych właściwemu organowi,
    potwierdzone przez ten organ lub uzyskanie wymaganych
    prawem pozwoleń oraz sporządzenie kosztorysu prac.
2. Podjęcie przez bank decyzji o udzieleniu kredytu z dotacją i
    zawarcie umowy kredytowej z Beneficjentem
3. Zrealizowanie inwestycji tj. osiągnięcie przez Beneficjenta
    efektu rzeczowego, przedłożenie w banku faktur lub 
    rachunków na udokumentowanie wykonanych prac,
    potwierdzenie uzyskania efektu rzeczowego
4. Wykonanie kontroli po zakończeniu zadania przez
    pracownika banku.

VI. Efekty rzeczowe i ekologiczne

Zakłada się, iż wykonanie zakresu rzeczowego, gwarantuje osiągnięcie efektu ekologicznego. Osiągnięcie efektu ekologicznego zadania następuje po upływie jednego pełnego sezonu grzewczego od daty zakończenia zadania.
Dokumenty potwierdzające uzyskanie ww. efektów, uprawniające do wystąpienia o przekazanie dotacji (wypłatę dotacji):

1. Protokół końcowy odbioru prac sporządzony przez
    wykonawcę/wykonawców,
2. Oświadczenie Beneficjenta o likwidacji poprzedniego
    źródła ciepła (nie dotyczy nowobudowanych obiektów
    mieszkalnych),
3. Pozwolenie na użytkowanie, w przypadku zadań
    dotyczących źródła ciepła w nowobudowanym obiekcie
    mieszkalnym.Formularz wniosku wraz z załącznikami niezbędnymi  do uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na 2016 rok

Do pobrania:

Formularz wniosku i załączników pobiera się w jednym pakiecie dla wyżej wymienionych form dofinansowania oraz wszystkich Wnioskodawców i dziedzin ochrony środowiska. Z pobranych załączników należy wybrać te, które dotyczą planowanego do złożenia wniosku, czyli adekwatnie do rodzaju zadania i Wnioskodawcy oraz formy dofinansowania. Stosowne przypisy umieszczone są w pkt. 10  formularzu podstawowego wniosku.
Składowe części wniosku "Dane dotyczące pomocy publicznej" odpowiednio do rodzaju pomocy oraz "Dane dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy" umieszczono w osobnych plikach do pobrania znajdujących się poniżej.


 

Kalkulator kosztów

Oblicz zyski wynikające z tego rozwiązania.

Sklep internetowy

Zapoznaj się z naszym asortymentem w sprzedaży.

Kalkulator słoneczny

Sprawdź zysk mocy w przeliczeniu rocznym.
© Copyright 2016 4EnergyTomika
Wszelkie prawa zastrzeżone | Kontakt
Wykonanie: urbisoft.pl


Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies po to, aby dostosować treść i wygląd witryny do Państwa oczekiwań i potrzeb jak również do celów marketingowych i statystycznych. Dalsze korzystanie z naszej witryny, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo politykę stosowania plików cookies.
Więcej informacji...